Urgentna pomoć

Ova akcija je stalna akcija jer traje u toku čitave godine obzirom da članovi uplaćuju u toku godine a i zahtijevi pridolaze u toku čitave godine na adresu ili mejl Merhameta Švedske.

Na osnovu donacija naših članova, prikupi se jedan dio novčanih sredstava, koja u toku godine podijelimo za lilečenje ili operacije ljudi koji nam pošalju molbu za pomoć sa dokazima o svom medicinskom stanju (noviji ljekarski nalazi).

U toku godine prikupljena sredstva podijelimo i pošaljemo za 30-50 urgentnih slučajeva za: operacije i liječenja. Ukoliko u tom fondu nema sredstava onda ne možemo ništa donirati dok ne pristignu nova sredstva pa zbog toga mnogi slučajevi su na čekanju. Pokušavamo da prikupljena sredstva raspodjelimo na veći broj slučajeva zbog toga i sredstava koja šaljemo budu u manjim iznosima. Na kraju godine kompletiramo izvještaj o radu, u kojem evidentiramo: kome je novac poslat i koliko je poslato, koje organizacije su učestvovale i sa koliko novca su učestvovao. Izvještaj se šalje na znanje svim članovima Merhameta Švedske.

Pokušavamo iz ovog fonda da podržimo i druge organizacije u njihovom humanitarnom radu tako što oni prikupe jedan dio novčanih sredstava i uplate na Merhamet a Merhamet pridoda dio sredstava i pošalje primaocu za njegove potrebe. Pri uplati primaocu navedemo koliko je koja Organizacija učestvovala u poslatom dijelu humanitarne pomoći.

Bitno je da prilikom slanja zahtijeva-molbe bude priložen: IBAN, SWIFT i adresa primaoca (na kome je bankovni račun registrovan).